top of page

Ely Mova

Model:

Miroslav Kovalenko

Photographer: 

DIRTY BUTTERFLY

stylist: 

Alya Bitsyn

make-up: 

Mary Lova

hair: 

Dmitriy Abramovich

casting: 

bottom of page